Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Tiếp tục khẳng định giá trị to lớn, ý nghĩa thực tiễn, sức lan tỏa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội; cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa việc học tập và làm theo gương Bác thông qua việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
- Thông qua Cuộc thi, tiếp tục tuyên truyền và phát huy hiệu quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, những hành động tự giác, gương mẫu của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.
- Góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng xây dựng, phát triển quê hương, đất nước; thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất của địa phương.


CUỘC THI CHÍNH THỨC KHÉP LẠI VÀO LÚC 8h00 NGÀY 6/5/2022.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI
THỂ LỆ CUỘC THI

KẾT QUẢ ĐỢT 1
KẾT QUẢ ĐỢT 2
NỘI DUNG - HÌNH THỨC
1. Đối tượng dự thi
Toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên, học sinh các trường THPT đang sinh sống, lao động, học tập, công tác trên địa bàn huyện.
2. Thời gian thi, tổng kết, trao giải
- Cuộc thi được thực hiện trong 2 kỳ, mỗi kỳ diễn ra trong vòng 10 ngày. Cụ thể là:
+ Kỳ 1: diễn ra từ ngày 15/4/2022 đến ngày 25/4/2022
+ Kỳ 2: diễn ra từ ngày 26/4/2022 đến ngày 06/5/2022
- Thời gian tổng kết, trao giải: vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)
3. Nội dung
Tập trung vào nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
4. Hình thức thi
Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trên internet với 15 câu hỏi mỗi kỳ và một câu hỏi phụ dự đoán tổng số người tham gia cho mỗi kỳ thi; mỗi câu trắc nghiệm có từ 3- 4 đáp án, người dự thi chọn một đáp án đúng.