Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình - Cuộc thi "Cán bộ Tuyên giáo cơ sở giỏi năm 2022" trên Internet
MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đảng ủy cơ sở, cán bộ phụ trách tuyên huấn các chi, đảng bộ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy; từ đó nâng cao chất lượng trong việc tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo được toàn diện, kịp thời và hiệu quả. Qua Cuộc thi, nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn; qua đó, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa trình độ, kỹ năng chuyên môn, năng lực công tác cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Tạo cơ hội cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn có dịp học hỏi kinh nghiệm công tác; từ đó khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần hăng hái thi đua công tác, xác định phương hướng rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Việc tổ chức Cuộc thi phải được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, tránh hình thức, triển khai đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả. Đánh giá đúng thực chất về kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn cơ sở. Cuộc thi phải đảm bảo tinh thần đoàn kết, tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng cổ vũ, động viên và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
NỘI DUNG - HÌNH THỨC
1. Nội dung:
Các kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo và những kiến thức được trang bị tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2022 do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức.
2. Thành phần dự thi
Toàn thể các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022, cụ thể gồm:
+ Đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng ban Tuyên giáo 22 xã, thị trấn;
+ Cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo các xã, thị trấn;
+ Tuyên truyền viên cơ sở;
+ Đội ngũ cán bộ phụ trách tuyên huấn các chi, đảng bộ khối cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc Huyện ủy.
3. Phương thức
Thi trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức Cuộc thi cung cấp tại các địa chỉ webise: http://huyenuythangbinh.vn (Trang Thông tin điện tử Đảng bộ huyện Thăng Bình) kích vào banner "Cuộc thi cán bộ Tuyên giáo cơ sở giỏi năm 2022" hoặc Fanpage: Thông tin Thăng Bình (trên nền tảng MXH facebook) kích vào đường dẫn (link) để tham gia Cuộc thi.