Lưu ý: Bạn vui lòng nhập Họ và tên theo đúng trong CMND/CCCD và Số điện thoại (nếu Học sinh có thể dùng số điện thoại của cha, mẹ) để xác thực khi nhận giải.