Lưu ý: Bạn vui lòng nhập Họ và tên theo đúng trong CMND/CCCD và Số điện thoại chính chủ để xác thực khi nhận giải.